Instal·lacions recents

Instal·lació solar fotovoltaica de 200kW en nau industrial a Abrera (Barcelona). Fase 1 de 500kW

instalacion paneles solares empresa abrera 200kw

Fa poques setmanes vam finalitzar la primera fase d’un projecte solar fotovoltaic per a una important empresa ubicada a Abrera (Barcelona). Amb aquest projecte, la multinacional ha fet un important pas cap a un futur més sostenible en instal·lar un sistema d’energia solar fotovoltaica a la seva nau industrial. Aquesta instal·lació, que forma part d’una estratègia més àmplia d’adopció d’energies renovables, marca l’inici d’un projecte ambiciós que té com a objectiu reduir la dependència de fonts d’energia convencionals i disminuir la petjada ambiental de l’empresa. En aquest resum de la instal·lació, explorarem els detalls tècnics i la contribució a l’objectiu per impulsar la sostenibilitat.

Descripció del Projecte

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica consta d’una primera fase de 200 kW (total fases 500kW). Per aconseguir aquest objectiu, s’han utilitzat panells solars d’alta eficiència de 455Wp. Aquests panells ofereixen una eficiència de mòdul del 20,9% i un rendiment superior al 84.8% després de 25 anys de funcionament, la qual cosa garanteix un alt rendiment a llarg termini. En total per a la primera fase s’han instal·lat 475 panells, amb una capacitat total de 216.125 kW.

Inversors de gran rendiment

Per assegurar un rendiment òptim del sistema, els nostres enginyers van proposar l’ús de 2 inversors d’una marca líder al mercat fotovoltaic amb potència nominal de 100kW cadascun. Aquests inversors es caracteritzen per la seva qualitat i durabilitat, i estan dissenyats amb una ventilació activa que contribueix a una major vida útil i un rendiment màxim del sistema.

Característiques de la Instal·lació

La coberta de la nau industrial de l’ empresa és inclinada i està feta de xapa. La instal·lació s’ha realitzat sobre aquesta coberta inclinada, aprofitant els lluissers existents. És important destacar que aquesta primera fase de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica de 200 kW és només el començament, ja que es planeja que ampliem addicionalment 300 kW per a l’any 2024.

Satisfent les Necessitats Energètiques

L’ empresa client té una demanda energètica elevada. Amb la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, l’empresa busca satisfer una part significativa d’aquesta demanda utilitzant energia neta i renovable. La producció anual esperada de la instal·lació és de 301.710 kWh, la qual cosa representa un estalvi substancial en termes d’energia convencional.

Ancoratges de Qualitat i Seguretat

Per garantir la seguretat i estabilitat del sistema, s’ han utilitzat ancoratges específics per a cobertes de xapa d’ una reconeguda marca. Aquests ancoratges proporcionen una subjecció robusta i confiable, assegurant que els panells solars romanguin fermament subjectes a l’ estructura.

Procés d’Instal·lació i Posada en Marxa

El procés d’instal·lació i posada en marxa de la planta d’energia solar fotovoltaica ha seguit diverses fases acuradament planificades. Aquestes etapes asseguren que la instal·lació es realitzi de manera eficient i que el sistema estigui completament funcional.

 1. La primera fase va consistir en la planificació i instal·lació de l’estructura que sosté els panells solars sobre la coberta inclinada de xapa. Es van realitzar els càlculs necessaris per determinar la millor orientació i angle d’ inclinació dels panells en funció de la ubicació geogràfica i les condicions solars a Abrera. A més, es va dur a terme una prova d’ estanquitat per assegurar que la coberta estigui adequadament segellada i protegida contra filtracions d’ aigua.
 2. A continuació, es va procedir a la planificació i instal·lació del cablejat de corrent continu (DC) que connecta els panells solars amb els inversors. És important assegurar-se que el cablejat estigui correctament dimensionat i protegit per evitar pèrdues d’ energia i garantir la seguretat del sistema.
 3. Una vegada finalitzada la instal·lació del cablejat, es va procedir a la instal·lació dels panells solars en l’estructura prèviament muntada. Els panells van ser acuradament col·locats i assegurats, tenint en compte la seva orientació i angle d’inclinació òptims.
 4. A continuació, es va instal·lar i connectar l’equip d’inversors. Aquests inversors converteixen el corrent continu generat pels panells solars en corrent altern (AC) utilitzable per alimentar els equips i sistemes elèctrics de la nau industrial.
 5. Una vegada completada la instal·lació dels inversors, es va procedir al cablejat dels mateixos, assegurant una connexió adequada i segura. A més, es va dur a terme la connexió del sistema d’ energia solar a la xarxa elèctrica de la nau industrial, permetent l’ intercanvi d’ energia amb la xarxa quan sigui necessari.
 6. Finalment, es va realitzar una exhaustiva verificació i prova de funcionament per confirmar que tot el sistema estigui operatiu i funcionant correctament. Es va verificar el correcte flux d’ energia des dels panells solars fins als inversors i es va comprovar que la producció d’ energia estigui en línia amb les especificacions i necessitats del client.

Contribució a la Sostenibilitat i Ús d’ Energia

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica en aquesta empresa a Abrera té un impacte significatiu en la sostenibilitat i el medi ambient. Amb una producció anual esperada de 301.710 kWh, l’ empresa podrà reduir la seva dependència de fonts d’ energia convencionals i disminuir les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle associades. En optar per l’ autoconsum directe sense excedents, es maximitza la utilització de l’ energia generada, la qual cosa contribueix a un ús més eficient i sostenible dels recursos.

A més dels beneficis mediambientals i de sostenibilitat, la instal·lació d’energia solar fotovoltaica també té avantatges econòmics. La generació d’ energia solar reduirà els costos d’ electricitat de l’ empresa a curt termini, ja que una part significativa de la seva demanda energètica se satisfarà amb l’ energia generada internament. Això no només redueix les despeses operatives, sinó que també protegeix l’empresa de les fluctuacions en els preus de l’energia convencional.

La instal·lació d’energia solar fotovoltaica s’ha dut a terme en un temps rècord de 2 a 4 setmanes. Això es deu a l’eficiència i experiència dels professionals d’EFC SOLAR, involucrats en la instal·lació, així com a una planificació minuciosa de les diferents fases del projecte.

Fase 1. Dades tècniques i característiques de la instal·lació solar fotovoltaica a Abrera (Barcelona)

 • Panells solars: Monocristal·lins de 455 W
 • Nombre de panells: 475 x 455W
 • La potència pic de la instal·lació: 216,12 kW
 • Inversor: 2x Trifàsic híbrid de 100kW
 • Bateries: No

Imatges de la instal·lació de panells solars en empresa ubicada a Abrera (Barcelona) 200kW . Primera fase de 500Kw.

instal·lacions solars empresa abrera 200kw
energia solar empresa barcelona
panells solars energia solar abrera barcelona empresa nau industrial
Desplaça cap amunt
placas solares energia solar

Més informació?

Et truquem sense compromís