Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, SERVIELEVA SL o EL TITULAR indistintament, t’informa de la seva política de privacitat.

1.Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

SERVIELEVA SL

NIF B17538794

C/Can Culebra 21 Pol. Ind. Montfullà (GIRONA)

Adreça electrònica de contacte : [email protected]

2.Quin tipus de dades tractem?

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra empresa només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de Dades

Finalitats del tractament

Usuari web

Identificatives de la connexió: adreça IP

-Identificació de l’usuari/a.

Usuari que formula una consulta i usuari registrat

Identificatives de la persona : nom i cognoms, adreça postal i electrònica, NIF.

-Identificació de l’usuari/a.

-Respondre les consultes efectuades.

-Gestionar registre de l’usuari/a a la nostra web.

Usuari de la Newsletter

Adreça electrònica

-Gestionar servei i enviament de Newsletter amb informacions rellevants sobre els nostres productes i serveis.

Formulari Pressupost

-Dades identificatives : nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon.

-Confecció, enviament i seguiment de pressupostos i serveis.

Formulari de Finançament, ajudes i subvencions

-Dades identificatives i econòmiques

-Tramitació i seguiment dels serveis contractats.

Clients

-Dades identificatives si econòmiques de clients.

-Gestió administrativa de la relació, inclou la confecció de factures, i gestió de cobrament de les mateixes.

-Gestió comercial

3.Com hem obtingut les teves dades?

SERVIELEVA SL només tractarà amb dades personals que procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat, bé perquè ens les hagis facilitat en els formularis ad hoc de la nostra web, bé perquè siguis client nostre, o bé perquè procedeixen de la teva navegació per la nostra web (adreça IP). La nostra web va dirigida a majors de 14 anys reservant-nos per aquest motiu, la potestat de comprovar, en cas de dubte, l’ edat de l’ interessat/da; en cap cas https://www.efcsolar.com/ca/contacte/ assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció en defensa dels nostres drets.

4.Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que te les vàrem sol·licitar, sempre que no hagis revocat amb anterioritat el consentiment per el seu tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació, com en el cas de la normativa fiscal (facturació). En aquests casos, les teves dades es conservaran degudament bloquejades per garantir-ne la seva confidencialitat i integritat.

5.Amb quines finalitats tractem les seves dades?

La nostra empresa tractarà les teves dades amb les següents finalitats:

5.1.Gestió administrativa, finalitat que inclou a títol enunciatiu i no exhaustiu els següents tractaments: identificació de l’ usuari web, atenció i resolució de consultes, confecció i seguiment de pressupostos, i encàrrecs com per exemple la tramitació de finançament amb tercers proveïdors de serveis financers, gestió de subvencions i ajudes davant els organismes competents, emissió de factures, domiciliació de rebuts, i gestió de cobrament de les mateixes entre d’altres.

5.2.Gestió comercial, finalitat que inclou a títol enunciatiu i no exhaustiu l’enviament de Newsletter i el seguiment de pressupostos , consultes i encàrrecs fets per l’ interessat , sempre i quan no t’hagis oposat al seu tractament

6.Quines són les bases legitimadores de tractament?

6.1. Gestió administrativa : la base legitimadora del tractament és l’execució d’un contracte o de mesures precontractuals, el compliment d’ obligacions legals, i el seu consentiment.

6.2.Gestió comercial de les dades: la base legitimadora del tractament és el teu consentiment exprés i informat.

7.A qui cedim les teves dades?

Le teves dades no seran comunicades a tercers, llevat a empreses integrants del mateix grup empresarial, perquè així ho exigeixi la llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament, com podria ser per exemple la tramitació d’una sol·licitud de finançament o una subvenció. En aquests casos, SERVIELEVA SL vetllarà per el compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

8.Quins son els teus drets?

En qualsevol moment podràs accedir a les teves dades, per saber si les tractem o no , i si les tractem ,quines són i amb quines finalitats. També tens dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
  • Si consideres que no hem atès correctament les teves sol·licituds pots presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.

9.Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic a [email protected] adjuntant copia del teu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem i obtindràs resposta en el termini màxim d’ un mes.

10.Utilitzem cookies?

La nostra web utilitza cookies . Pots consultar la nostra política a posar link

11.Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

SERVIELEVA SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, ha d’adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

12.Podem canviar la nostra política de privacitat?

Si, SERVIELEVA SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Quan això passi, ho anunciarem a la nostra web perquè ho puguis consultar.

Última actualització 03/11/2020

©2021 SERVIELEVA SL . Tots els drets reservats.

Scroll to Top
Abrir chat
Hola ¿Tienes alguna duda?